Politik

Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Sölvesborg 2019-2022

Ett Sölvesborg för alla

Sölvesborg är en kommun att vara stolt över. Här finns en framåtanda och en framtidstro om en bra framtid för alla. Vi Socialdemokrater är stolta över hur vi målmedvetet arbetat för att Sölvesborg ska utvecklas i en positiv riktning. Vi är glada över att vi har varit med och skapat en stark och attraktiv kommun. Tillsammans med alla som bor och verkar här förnyar vi ständigt Sölvesborg. 

Vi Socialdemokrater står för ett öppet modernt och hållbart Sölvesborg. Vi är inte rädda för att ta samhällsutmaningar och problem på allvar. Vi finns i människors vardag och lyssnar till det som berör dem. För oss är det viktigt med ett samhälle som inkluderar och samlar. Samhället ska visa sin omtanke om medborgarna men samtidigt ställa krav på människor. Vi vill att alla ska kunna känna trygghet men också ha framtidstro och utvecklingsmöjligheter. Det är därför vi är Socialdemokrater och det är detta vår politik handlar om.  

Omsorg med respekt för individen
Under livets gång kan förutsättningarna förändras och behov av omsorg uppstå. För oss är det viktigt att den kommunala verksamheten är av högsta kvalité och anpassad för dem som har behov av den. Vi vill att Sölvesborg ska vara en bra kommun att bo och leva i oavsett hur individens behov av omsorg ser ut. 

Vi har idag en ökande äldre befolkning som är friskare och lever längre. Det gör att framtidens omsorg kommer att se annorlunda ut och vi behöver fortsätta att utveckla den. Moderna boenden som skapar trygghet, välmående och livskvalité för Sölvesborgs invånare är en prioriterad fråga för oss. Med individen i fokus och siktet på fortsatt god kvalité tar vi nästa kliv mot framtidens omsorg. 

Aktiviteter och gemenskap ser vi som viktigt för unga och gamla. Alla ska ha rätt till ett aktivt och meningsfullt liv. Därför kommer vi att fortsätta att utveckla mötesplatserna. 

Vi vill att Sölvesborgs kommun skall vara en bra arbetsgivare där rätten till heltid ska vara norm, där personal skall ha möjlighet att fortbilda sig och där trygga anställningar skall råda. För oss går en rättvis och trygg omsorg före skattesänkningar och privatiseringar. Därför är det självklart att våra gemensamma skattemedel används klokt och att kvalité och god omvårdnad ligger till grund för kommunens verksamheter. 

Ett attraktivt boende i hela kommunen
Sölvesborgs boendemiljö är en av södra Sveriges absolut bästa. Vi har närheten till havet, till ängarna och den lummiga bokskogen. I vår kommun finns gemytliga fiskelägen, härliga stränder och underbara vidder. Allt detta skapar attraktiva boendemiljöer. Vi kommer att fortsätta utveckla bostadsområden med respekt för naturen och vår miljö runt om i hela kommunen. En del i det är att det skall finnas byggbara tomter i varje tätort och det ska gå enkelt och snabbt att få bygglov. 

Vi anser att det är bra med bostadsområden för alla åldrar och livsstilar. Vi ser gärna att det finns många olika boendeformer såsom villor, radhus, hyresrätter och bostadsrätter. Det gör att vi får en bra blandning som skapar dynamik och som tilltalar många. Vi ser också mycket positivt på utvecklingen av nya bostadsområden där flera olika boendeformer kommer att bli aktuella. 

En jämlik skola och ett livslångt lärande
För att kunna förverkliga sig själv och sina drömmar är en bra utbildning en stabil grund att stå på. För oss Socialdemokrater är det självklart att barn och unga ska få de bästa förutsättningarna för att klara av skolan. Vi vill ha en jämlik skola för alla, en bra arbetsmiljö med stimulerande miljöer och utbildad personal som ger trygga förutsättningar för våra barn.

För oss är det självklart att alla skolor och förskolor i kommunen är bra och ligger i framkant i utvecklingen. Vi har höga ambitioner när det gäller att nå kunskapsmål och den enskilde individens utveckling. Vi fortsätter att se till att renovera och bygga om våra lokaler i hela kommunen. Vi vill att Sölvesborg fortsatt ska ha hög lärartäthet och behöriga lärare. 

Fritidsverksamheten är viktig som en del i den dagliga pedagogiken. Här kan lärandet utvecklas i andra former och i samarbete med andra aktörer. För oss är möjligheten till att vara med i fritidsverksamheten en jämlikhetsfråga. I en sammanhållen skoldag spelar fritids en stor roll tillsammans med föreningslivet och fritidsgårdarna. 

En gymnasieskola är viktigt för en framåtsyftande kommun. Kommunsamarbeten gör att vi har större möjligheter att bedriva en bra gymnasieskola och vuxenutbildning. Vi vill hålla fortsatt hög klass på gymnasieprogrammen och utveckla ett ännu bättre samarbete med näringslivet så att verksamheten kan möta deras framtida behov. 

Under livets gång måste det vara möjligt att kunna vidareutbilda sig för att byta inriktning i sitt liv. Det livslånga lärandet är en viktig pusselbit för att vårt samhälle ska fortsätta att utvecklas. 

Jobb och företagande
Sölvesborg är en företagartät kommun. Här finns många små och medelstora företag. Det skapar drivkraft för arbetsmarknaden och för oss som bor här. Den framåtanda och det entreprenörskap som finns här är en stor tillgång för hela regionen. För att göra det möjligt för företagen att fortsätta expandera ska vi med vår politik säkerställa att det finns ledig företagsmark. Vi Socialdemokrater kommer att fortsätta att arbeta för att nya företag söker sig hit och etablerar sig här i kommunen. 

Under de senaste åren har ungdomsarbetslösheten mer än halverats, det är bra, men vi är inte nöjda med det. Vi vill att varje ungdom ska ha ett arbete att gå till. Sommarjobbsgarantin som vi Socialdemokrater infört i kommunen är viktig och den ger unga det första viktiga steget in på arbetsmarknaden. Vi kommer att fortsätta att investera i våra unga och deras framtid. 

Lokaltrafik och cykelvägar
För oss socialdemokrater är det en demokratifråga att kunna ta del av kollektivtrafiken. Man skall kunna bo, verka och pendla från alla delar av vår kommun. Därför fortsätter vi att satsa på en utökad buss- och båttrafik i hela kommunen.

Vi vill utveckla cykelvägar i en snabbare takt än tidigare. Det har skapats många nya mil gång- och cykelväg under de senaste åren men vi behöver fortsätta att knyta ihop våra byar och tätorter. Vi ska se till att cykelvägarna är tillräckligt säkra och att våra unga invånare och oskyddade trafikanter tryggt ska kunna röra sig i kommunen. 

Kulturen och föreningslivet bygger samhället
Sölvesborg är en kommun med ett stort och brett kulturliv. Här kan vi varje dag, året runt, ta del av det utbud som föreningslivet erbjuder. Detta är en politisk vilja som vi Socialdemokrater har drivit i många år och något som vi fortsatt vill utveckla. Kulturen bygger broar mellan människor och det är för oss en central del i ett väl fungerande samhälle. 

Här i Sölvesborg finns allt ifrån festivaler till föreläsningar och detta bidrar till att stärka Sölvesborgs attraktivitet. I kombination med det rika program som alla våra kulturföreningar och kulturarbetare står för så finns det ett brett utbud av kultur i kommunen. För oss är det självklart att fortsatt stärka kulturlivet i Sölvesborg genom bra kulturarrangemang och föreningsstöd. 

För oss Socialdemokrater är det självklart att se till att de kommunala kulturverksamheterna får bra resurser för att nå ut till de som bor i kommunen. För att biblioteken ska blir mer tillgängliga och för att det ska bli lättare att låna olika media kommer vi satsa på att utveckla de digitala tjänsterna. Musikskolan ger en bred bas för Sölvesborgs musikliv och den ska fortsätta att erbjuda barn och unga ett brett utbud av möjligheter till att utöva musik. Vi vill bredda musikskolan till en kulturskola. Vi vet att tillgången till kultur vidgar vyer och ger människor nya perspektiv. Därför vill vi prioritera Sölvesborgs kulturliv.  

Vi har ett rikt föreningsliv och vill att det ska fortsätta växa. Föreningarna och alla dess ideella krafter runt dem är oerhört viktiga för att barn och ungdomar skall ha en meningsfull fritid. Vi vill vara med och lägga grunden för barn och ungas framtid inom idrott och kultur. Våra fritidsanläggningar ska utvecklas för att möta framtidens behov. 

Integration och gemenskap
Sölvesborg har tagit emot människor som söker skydd i Sverige. Vi Socialdemokrater vill att varje individ som flyttar till kommunen ska få goda möjligheter att integreras. Att lära sig det svenska språket är den viktigaste enskilda faktorn för att kunna ta del av och bli en del av samhället. 

Vi vet att gemenskap och att få vara i ett sammanhang är en stor faktor till en lyckad integration. Därför stödjer vi de föreningar som arbetar med dessa frågor och de kommunala verksamheter som dagligen arbetar med att få nyanlända in i gemenskapen. 

Miljö och klimat
Vår gemensamma miljö och vår tids klimatomställning är en prioriterad fråga. Att minska på koldioxidutsläpp och användandet av de ändliga resurser som vi tar för givet är en viktig fråga för oss. Vi vill att Sölvesborg fortsatt ska vara en grön kommun med en hög andel miljöfordon, närhet till naturen och en växande lokal matproduktion.

Därför är det viktigt att öka på antalet miljöfordon i de kommunala verksamheterna och öka andelen ekologisk mat i kommunala verksamheterna. Vi kommer att se till att fler laddstolpar för bilar och cyklar sätts upp. Det är också viktigt att minimera matsvinnet i förskola, skola och omsorg. Vi anser att en grön omställning kan skapa tillväxt och en god framtid för våra barn och unga. Det är vi som idag är vuxna som måste se till att framtiden blir ljus och ren för de som kommer efter oss.

Goda livsvillkor och en välmående kommun
Grunden för en välmående kommun är goda och likvärdiga livsvillkor för befolkningen. När livsvillkoren förbättras för de som har det sämst ställt ökar folkhälsan för alla i samhället. Vi vet att ett jämlikt och jämställt samhälle ger goda livsvillkor för alla oavsett ålder, kön eller social status. Därför är jämlikhet och jämställdhet något vi alltid har med oss i vårt arbete med framtidens Sölvesborg. 

Vi Socialdemokrater anser att många av de goda och likvärdiga livsvillkoren grundas i kommunens verksamheter och i en meningsfull fritid. Här gör politiken stor skillnad genom välfärdssatsningar på barnomsorg, skola, omsorg för personer med särskilda behov och i äldreomsorgen. Det är också en politisk vilja att stödja föreningslivet, främja ett aktivt liv utanför skola och arbete samt att göra tillvaron meningsfull för kommunens alla invånare. 

Vinsten med goda livsvillkor ligger långt bortom ekonomiska värden. Vinsten finns i människors välbefinnande, socialt engagemang samt tillit till och omsorg om varandra.

Framtiden i Sölvesborg
Trygga samhällen byggs av trygga människor. Människor med framtidshopp har råd att känna omtanke. De tar hand om varandra och de tar hand om sitt gemensamma samhälle. 

Vi tror på att styrkan ligger i att göra det tillsammans. Vår framtidsbild är att fortsätta bygga ut vår gemensamma välfärd och för oss är det viktigare än att sänka skatterna för de som är allra rikast. Nu vill vi fortsätta arbetet med att ta ytterligare steg för att utveckla Sölvesborg och fortsätta att gemensamt möta framtiden.

facebook Twitter Email